Acil Durumlarda Anestezi Uzmanı olmayınca Anestezi Teknisyeni tek başına hasta uyutup uyandırabilir mi?

“Kanunda ve sağlık bakanlığı yönetmeliğinde anestezi teknisyeninin tek başına hasta uyutma ve uyandırma yetkisi yoktur .anestezi teknisyeninin görevi anestezi hekiminin talimatı doğrultusunda anestezi hekimine hasta uyuturken uyandırırken yardımcı olmaktır .ama ilçe hastanelerinin çoğunda anestezi uzmanı tektir .yıllık izinde yada raporlu olduğu zamanlar merkezden normal vakalar için gündüz anestezi uzmanı görevlendirilmektedir .zaten kamu hastaneler birliğide hekimi verimli kullanmak için oluşturuldu .ama sadece gündüz görevlendirildikleri için gece çok acil merkeze sevk edilemeyecek kadar acil bi durumda kanunda ve yönetmelikte hekimlik görevi olan ve tek başına uzmansız uyutma yetkisi verilmeyen teknisyen hasta uyutabilirmi.en kötüsü diyelim bebek yada anne ölmesin diye uyuttuk ameliyatta anesteziye bağlı komplikasyondan dolayı hasta öldü burada sorumluluk hukiki olarak kime ait olacak.bizler teknisyenler olarak çok ikilemdeyiz sayın hakim adayı kardeşlerim hukuk acil durumlarda yasal görev dışına çıkmaya ne diyor.ulkemizde anestezi hekimi azlığı sebebiyle bu durumlarda sağlık bakanlığının hastayı anestezi teknisyeni uyutsun emri nin hukukta geçerliligi nedir .memur kanunen yasak olan bir şeyi amirinin yani sağlık bakanlığının acil durumlarda hastayı uzman yoksa uyut demesi bizi anayasada kanunen suç teşkil edecek şey amir emretse bile yapılmaz maddesinden muaf kılarmı.kısaca sağlık bakanlığının yasal olmamasına rağmen hasta acil durumda anestezi uzmanı yoksa teknisyen uyutsun demesine uyup vakayı alırsak ölüm sonuçlanırsa bize bi cezai yaptırımı varmıdır.acil durumlar kanunun emretmedigini yapmayı gerektirirmi hukukta.”

o 1219 sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINADAİR KANUN’da şöyle bir hüküm var.
Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

yani konusu suç teşkil ediyor. Dolayısıyla suç oluşmaması için sizin mesleğe yetki verilmiş mi onu irdelememiz lazım…

kanundaki tanım şöyle :
g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.(1)

yine kanunda yetkinin.görev ve iş ve görev tanımının yönetmelikle belirleneceği yazılmış:
Tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz. Sağlık meslek mensuplarının iş ve görev ayrıntıları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde çalışma şartları, iş ve görev tanımları; sertifikalı eğitime ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yönetmelikteki sayılan yetkileriniz de şunlar:
Anestezi teknisyeni/teknikeri
a) Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
b) Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
c) Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
ç) Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
d) Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
e) Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
f) Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
g) Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
ğ) Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.

görülüyorki yetki verilmemiş.

size vermemişler ama verdikleri kişiler de olmuş.kanuna eklemişler.

Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla acil tıp teknikerleri (?)(2) hastaya müdahale edebilir, bu hususta lazım gelen iş ve işlemleri yapabilirler. Hastane öncesi acil tıbbi yardım veren personel özel tip kıyafet giyer.(2)

özet olarak sağlık bakanlığının alalade yazısı sizi kurtarmaz.bunu kanunla veya en azından kanuna dayanarak yönetmelikle düzenlemesi gerekirdi.konusu suç teşkil ettiğinden sağlık bakanlığına yazı ile kendiniz değilseniz bile derneğiniz sendikanız vs aracılığıyla yazı ile düzenleme talep ederseniz yerinde olur.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest