4/Bli Eş Durumu Tayin Yönergesi

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7, 12/a ve 13’üncü maddelerinde belirtilen şartlara uyulması kaydıyla;

4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği taleplerinin, bir defaya mahsusen 2009 yılı içerisinde alınması, şartları taşıyanların görev yerlerinin 2009 yılı Aralık ayı içerisinde değiştirilmesi, müteakip eş durumu nedeniyle yer değişikliği taleplerinin ise 2010 yılı Ağustos ayından itibaren, anılan Yönerge’de belirtilen dönemlerde alınması ve sonuçlandırılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Boş 4/B sözleşmeli personel pozisyonları, Sağlık Bakanlığı’nın www.saglik.gov.tr ve Personel Genel Müdürlüğü’nün http://personel.saglik.gov.tr internet adreslerinde ilan edilmiş olup:

1- Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

b) Eşinin, Sağlık Bakanlığı’nda stratejik, kadrolu, 4/B sözleşmeli veya 4924 sayılı Kanun’a tabi personel olarak çalıştığını,

belgeleyenler, görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan boş pozisyon ilan edilmiş olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı il’e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Ancak, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel, diğerinin kadrolu personel olması halinde, anılan Yönerge’nin değişik 7 nci maddesinin (3), (4), (5) ve (6) ncı fıkralarında sayılan şartları taşıyanlar, eşinin bulunduğu il’e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

3- Hizmet süresinin hesabında; 14 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesinde sayılan izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.

4- Başvurular, 26 Ekim – 06 Kasım 2009 tarihleri arasında internet ortamında PBS üzerinden (www.yenipbs.saglik.gov.tr ) yapılacaktır.

5- Sözleşmeli personel, anılan Yönerge’nin 12/a maddesi uyarınca; (Ek1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine onaylattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, en geç 12 Kasım 2009 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile gönderecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.

6- 12 Kasım 2009 tarihinden sonra Bakanlığa intikal eden başvurular ile imzasız veya ilgili birim amirine onaylatılmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Ücretleri genel bütçeden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan ve eşinin görev yaptığı il’de bulunan boş döner sermaye pozisyonlarına; ücretleri döner sermayeden karşılanan 4/B sözleşmeli personel de görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan ve eşinin görev yaptığı il’de bulunan boş genel bütçe pozisyonlarına talepte bulunabilecektir.

8- 4/B sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen şekilde Bakanlığa intikal eden talepleri, ilgili mevzuata göre Bakanlığımızca incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve kuraya ilişkin diğer hususlar www.saglik.gov.tr ve http://personel.saglik.gov.tr internet adreslerinde 26 Kasım 2009 tarihinden sonra ilan edilecektir

9- Eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebi Bakanlığa intikal edenler, daha sonra bu taleplerinden vazgeçemeyecektir.

10- Kura sonucu Bakanlıkça görev yeri değiştirilenlerin, yeni yerlerinde göreve başlamamaları halinde, anılan Yönerge’nin 13 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

11- 4/B sözleşmeli personele 2009 yılı Ağustos ayı içerisinde karşılıklı yer değişikliği imkanı tanındığından, 2009 yılı Ekim ayı içerisinde tekrar karşılıklı yer değişikliği başvurusu alınmayacaktır.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest