ANESTEZİTEK DERNEĞİ KVKK BİLGİLENDİRMESİ

 

 

 

 

ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 

 

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 

a)  Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 

b)  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

DERNEK tarafından, üyeleri, çalışanları, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, üye bilgisi, üye işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • DERNEK senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim ve sair yükümlülüklere uymak,

 

 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistem altyapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Gönüllü/Katılımcı memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, hizmetler, eğitimler ve etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün, etkinlik ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Ödeme ve bağış işlemlerinizi gerçekleştirmek, kişiler ile lojistik iş birliği sağlayarak bilgi yazılarının ve ürünlerin size ulaşmasını sağlamak,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak DERNEK’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • DERNEK’in stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; DERNEK tarafından yürütülen finans operasyonları, sağlık hizmetleri finansmanı, planlaması ve sağlık hizmetlerinin verilmesi, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), DERNEK içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • Eğitim programlarının ve etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı

olmak üzere;

 • DERNEK’in hissedarlarına, iş ortaklarına,

 

 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Eğitim katılımcılarımıza ileti gönderilmesi için anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz DERNEK tarafından, DERNEK senedine ve DERNEK senedinde belirtilen amaçlara dayanılarak, yapmış olduğunuz başvurular, destek hizmeti aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve çağrı merkezlerimiz gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

DERNEK tarafından  yasal  mevzuat  çerçevesinde  yukarıda  belirtilen  amaçlarla,

DERNEK senedi dâhilinde toplanmaktadır.

 

 

d)  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda DERNEK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza ya da DERNEK a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. DERNEK’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

 

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu  olup  varsa  konuya  ilişkin  bilgi  ve  belgelerin  de  başvuruya

eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak derneğimizin Eskişehir Mh. Bilezikçi Sk. No:193 D:1 34375 Şişli/Istanbul adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı attdsekreter@gmail.com e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, DERNEK tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, DERNEK kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Veriler   İçişleri   Bakanlığı’na   bağlı   dernekler   masası   veri   tabanı   Derbis   sistemine

eklenecektir.

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest